NOVA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM SOBRE EL REPARTIMENT DE LES DESPESES HIPOTECÀRIES

Amb la Sentència del Tribunal Suprem de 24 de gener de 2019 fixa el repartiment de les despeses hipotecàries

La recentíssima sentència dictada pel Tribunal Suprem el passat 24 de gener de 2019, tanca la controvèrsia generada per les diferents resolucions judicials dictades per diverses Audiències Provincials de l’estat espanyol, i fixa definitivament qui ha de córrer amb les despeses dels préstecs hipotecaris, si l’entitat bancària o el consumidor.

 

La controvèrsia es remunta al desembre de l’any  2015, quan el Tribunal Suprem va dictar sentència mitjançant la qual va declarar la nul·litat de la clàusula del préstec hipotecari que imposa al prestatari la totalitat de les despeses i impostos, si bé no es va pronunciar sobre els efectes de la referida declaració de nul·litat, en el sentit d’establir  quin era el percentatge de repartiment d’aquestes despeses. Aquest fet va comportar que algunes Audiències Provincials, consideressin que la declaració de nul·litat comportava que les entitats bancàries havien de retornar íntegrament als clients les quanties abonades per aquests en concepte de despeses hipotecàries, i altres Audiències en canvi consideraven que aquestes despeses havien de ser abonades de forma equitativa entre l’entitat bancària i el consumidor.

Doncs bé, el Tribunal Suprem fixa doctrina i estableix que els consumidors només podran reclamar la meitat de l’ import abonat en concepte de despeses notarials, registrals i de gestoria, imposant d’ aquest manera el pagament per meitats.

Tanmateix i respecte l’ Impost transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, la Sala reitera que el subjecte passiu d’aquest impost és el prestatari, tal com va afirmar en la seva nota informativa emesa el passat 6 de novembre de 2018.

 

Atenent a la doctrina fixada pel Tribunal Suprem, es recomana revisar els préstecs hipotecaris per comprovar l’existència de les clàusules sòl així com de les clàusules que obligaven al pagament de les despeses hipotecàries al client,  amb la finalitat d’instar el corresponent procediment judicial per fer valer els drets i interessos dels consumidors.