SERVEIS

DRET DE FAMILIA

Oferim serveis jurídics en l’àmbit del dret de família tant de mutu acord com per la via contenciosa: divorcis, separacions, parella de fet, guarda i custòdia, pensió d’aliments, filiacions, adopcions, incapacitats civils, etc.

DRET CIVIL I IMMOBILIARI

Oferim serveis en tot el camp del dret civil i de manera més destacable en els àmbits de drets reals, dret immobiliari, contractes i obligacions, arrendaments, compravendes, permutes, propietat horitzontal (comunitat de propietaris), urbanisme.

MEDIACIÓ

Oferim serveis de mediació tant en l’àmbit familiar i de successions com en el de dret privat com a alternativa al litigi. A aquest efecte estem inscrits en el Registre Oficial de Mediadors en Dret de Família i Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.

DRET DE SUCCESSIONS

Oferim serveis jurídics en l’àmbit del dret de successions: tramitació d’herències, testaments, acceptació d’herència, impugnacions testamentàries, llegítimes, llegats.

VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE GÈNERE

Oferim serveis integrals per a la defensa en l’àmbit de la violència de gènere, tant dins de l’àmbit penal (ordre de protecció i delictes) com en el seu vessant civil (divorci, separació i extinció de parella de fet). A aquest efecte disposem de l’acreditació homologada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.

OFERTA IMMOBILIÀRIA

Oferim una breu selecció immobiliària (compravenda, inversions, traspassos), consulteu-nos.

ESTRANGERIA I NACIONALITAT

Oferim assistència jurídica en l’àmbit del dret d’estrangeria, oferint serveis com la tramitació del NIE per a operacions immobiliàries o com la tramitació del permís de residència.

DRET DE DANYS I ASSEGURANCES

Oferim serveis jurídics de defensa en l’àmbit del dret de danys i responsabilitat civil: accidents de trànsit, responsabilitat patrimonial de l’administració, responsabilitat per productes defectuosos, dret de consum, negligències mèdiques, responsabilitat patrimonial de l’administració, dret d’assegurances, danys i vicis de la construcció, danys contra l’honor i la imatge, accidents laborals i danys i perjudicis per incompliment de contractes.

ALTRES JURISDICCIONS: LABORAL, PROTECCIÓ DE DADES, ADMINISTRATIU I PENAL

Oferim també serveis en la defensa en aquests àmbits del dret, alguns dels quals són efectuats per especialistes externs col·laboradors amb el nostre despatx.

RECLAMACIONS D'IMPAGATS

Oferim serveis específics per a la reclamació d’impagats, tant en comunitats de propietaris com de factures d’autònoms i empreses.

DRET DE MERCANTIL, PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Oferim serveis jurídics en l’àmbit del dret de mercantil i propietat industrial i intel·lectual (dret de societats, contractes mercantils, contractes marques i patents, registre de marques i patents, compravendes internacionals, dret marítim, entre d’altres. Treballem en llengües oficials i també en anglès i francès). Possibilitat d’acords especials amb clústers i nous emprenedors